Klikněte pro více informací

VÝZVA - Projekt podpory studia studentů krajanů v akademickém roce 2023/2024

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" (dále jen "Nadání") vypisuje tímto pokračování Projektu podpory studia studentů - krajanů trvale žijících v zahraničí (dále jen "Projekt"), na veřejných vysokých školách se sídlem v Praze s nástupem do studia v akademickém roce 2023 - 2024.

O podporu mohou žádat studenti - krajané, kteří byli řádně přijati do bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce v prezenční formě studia na pražské veřejné vysoké škole, a to ve standardní době studia bez ohledu na jeho oborové zaměření. Záštitu nad tímto projektem podpory poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt podpory studentů - krajanů zahrnuje:

  • bezplatné ubytování v Hlávkově koleji v Praze, které zajistí Nadání po standardní dobu studia v souladu s harmonogramem studijního programu,
  • příspěvek na pořízení předepsaných studijních pomůcek vždy na začátku akademického roku podle rozhodnutí Nadání,
  • úhradu cestovních nákladů jedné cesty z Prahy do místa trvalého bydliště a zpět v akademickém roce,
  • Nadání může studentovi poskytnout zvláštní odměnu za vynikající výsledky ve studiu,
  • ze strany vysoké školy bude na základě dohody s Nadáním studentovi poskytnuto stipendium v souladu s vnitřními předpisy této veřejné vysoké školy, případně mu stipendium poskytne Nadání.

Podmínkou pro zařazení do Projektu je přijetí ke studiu v bakalářském magisterském či doktorském studijním programu uskutečňovaného v českém jazyce v prezenční formě studia veřejnou vysokou školou, úspěšné plnění studijních povinností a doložení problematického sociálního zázemí rodiny studenta, které neumožňuje finanční krytí jeho nákladů na studium (čestné prohlášení o nemajetnosti).

Uchazeči o studium podávají přihlášku ke studiu na veřejnou vysokou školu podle platných pravidel zvolené veřejné vysoké školy. Uchazeči - krajané, kteří budou mít zájem o podporu v rámci Projektu, zašlou současně kopii přihlášky ke studiu na vědomí na adresu sídla Nadání společně s žádostí o zařazení do Projektu.

Bude-li uchazeč - krajan přijat do studia na veřejné vysoké škole, oznámí tuto skutečnost do administrace Nadání. Vyrozumění o tom, zda byl student - krajan zařazen do Projektu, a pokyny k dalším náležitostem vyplývajícím z Projektu obdrží vybraný uchazeč od Nadání.

 

Kontaktní adresa: PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.
Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
110 00 PRAHA 1
Vodičkova 17
Česká republika
e-mail: josefhlavka@volny.cz