Klikněte pro více informací

NOVÁ VEŘEJNÁ VÝZVA - program podpory studia

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (dále jen NJMZH) vypisuje tímto program podpory studia studentů - krajanů trvale žijících v zahraničí (dále jen "PPS"), na veřejných vysokých školách se sídlem v Praze s nástupem do studia v akademickém roce 2020 - 2021. O podporu mohou žádat studenti - krajané, kteří byli řádně přijati do bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce v prezenční formě studia na pražské veřejné vysoké škole, a to ve standardní době studia bez ohledu na jeho oborové zaměření. Záštitu nad tímto programem podpory poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Program podpory studentů - krajanů od NJMZH obsahuje bezplatné ubytování v Hlávkově koleji v Praze po standardní dobu studia v souladu s harmonogramem studijního programu, příspěvek na pořízení předepsaných studijních pomůcek vždy na začátku akademického roku podle rozhodnutí NJMZH, úhradu cestovních nákladů jedné cesty z místa bydliště do Prahy a zpět v akademickém roce. NJMZH může poskytnout studentovi zvláštní odměnu za vynikající výsledky ve studiu. Ze strany vysoké školy bude na základě dohody s NJMZH studentovi poskytnuto stipendium v souladu s vnitřními předpisy této veřejné vysoké školy.

Podmínkou pro zařazení do PPS je přijetí do studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce v prezenční formě studia veřejnou vysokou školou, úspěšné plnění studijních povinností a doložení problematického sociálního zázemí rodiny studenta, které neumožňuje finanční krytí jeho nákladů na studium (čestné prohlášení o nemajetnosti).

Uchazeči o studium podávají přihlášku ke studiu na veřejnou vysokou školu podle platných pravidel zvolené veřejné vysoké školy. Uchazeči - krajané, kteří budou mít zájem o podporu v rámci PPS, zašlou současně kopii přihlášky ke studiu na vědomí na adresu sídla NJMZH společně s žádostí o zařazení do PPS.

Bude-li uchazeč - krajan přijat do studia na veřejné vysoké škole, oznámí tuto skutečnost NJMZH. Vyrozumění o tom, zda byl student - krajan zařazen do PPS, a pokyny k dalším náležitostem vyplývajícím z PPS obdrží vybraný uchazeč od NJMZH.

 

Kontaktní adresa NJMZH: PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc.
Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"
110 00 PRAHA 1
Vodičkova 17
Česká republika