Klikněte pro více informací
Rudolf ZahradníkProf. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h.c. mult. (20.10.1928 - 31.10.2020)


Dne 31. října 2020 zemřel první předseda Akademie věd České republiky a její čestný předseda, vynikající vědec a organizátor vědeckého života, úspěšný vysokoškolský učitel, nositel řady mezinárodních i domácích ocenění a člen mnoha domácích i zahraničních vědeckých institucí – prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (20.10.1928 – 31.10.2020).

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" v něm ztratila osobnost, která od počátku svého působení ve funkci předsedy Akademie věd České republiky navazovala na ideový odkaz zakladatele "České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění" Josefa Hlávky, na jeho vlastenectví a úsilí, aby se česká věda a umění úspěšně uplatnily ve světové soutěži. Svým entusiasmem inspiroval prof. Zahradník také mladou generaci, aby se vědě věnovala. Ve svých lužanských projevech po 25 let přesvědčivě podněcoval mladé nositele Ceny Josefa Hlávky, aby svůj život spojili s vědou s týmž nadšením, které bylo vlastní jemu samému.

Položil také základy další plodné spolupráce mezi Akademií věd ČR a Nadáním Hlávkových. Na takto vytvořených základech pokračují představitelé obou institucí v úspěšné spolupráci až do současnosti. Nadání Hlávkových ocenilo vědecký a pedagogický přínos prof. Rudolfa Zahradníka v roce 2000 na návrh Akademie ČR udělením Medaile Josefa Hlávky. Jeho zásluhy o uskutečňování odkazu Josefa Hlávky ocenilo Nadání Hlávkových při příležitosti rozhodnutí UNESCO o zařazení 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky mezi světová kulturní výročí udělením Pamětní medaile Josefa Hlávky.

Prof. Zahradník se spolu se svou manželkou Milenou (zemřela týden před ním) účastnil mnoha akcí a diskusí, které Nadání Hlávkových organizovalo. Také tím přispíval k vědeckým a kulturním tradicím, které Josefa Hlávka založil.

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. zůstane osobností, která je pevně spjata s odkazem Josefa Hlávky a jeho Nadání.