Klikněte pro více informací

MIMOŘÁDNÉ DOČASNÉ OPATŘENÍ

 

V souvislosti s dramaticky eskalující epidemiologickou situací bylo přijato Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196, na základě kterého byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen Nouzový stav s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 28. března 2021.

V souladu s přijetím krizového opatření o omezení volného pohybu, který na toto usnesení navazuje a v čl. IV nařizuje "zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště", a v zájmu ochrany zdraví pracovníků Nadání (zejména věkové skupiny od 70 let výše) při zachování jejího plynulého chodu, jsem rozhodl o přijetí následujícího mimořádného, dočasného opatření.

V návaznosti na vyhlášený Nouzový stav převádím s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod., práci Nadace do režimu home office, a to za následujících podmínek.

 • Při zajišťování činnosti Nadace bude maximálně eliminován osobní kontakt s externími osobami a bude systémově upřednostňován kontakt písemný, elektronický či telefonní. Toto opatření bude přiměřeně použito i pro vnitřní styk zaměstnanců.
 • Případné nezbytné kontakty s externími osobami budou uskutečňovány za zvýšených hygienických opatřeních (požívání respirátorů a desinfekčních prostředků).
 • Nadace zajišťuje pro všechny své pracovníky v době jejich pobytu na pracovišti předepsané ochranné pomůcky (roušky, respirátory) v rozsahu a způsobu stanoveným vládou.
 • Žádosti o cestovní stipendia budou tajemnici Nadace PhDr. Rýdlové zasílány výlučně písemnou formou. Ve zdůvodněných případech je možný osobní kontakt po předchozí telefonické domluvě.
 • Pokladní Nadace paní Jitka Bublová bude přijímat placení nájemného v hotovosti pouze po předchozí telefonické domluvě.
 • S každým pracovníkem bude projednán přehled úkolů, které bude v tomto režimu plnit. Za kontrolu či případnou aktualizaci odpovídá administrátor.
 • V řádně stanovené pracovní době budou všichni pracovníci dostupní na svých telefonických linkách nebo mobilech.
 • Během home office bude denní provoz administrace Nadace zajištěn vždy jedním určeným pracovníkem. Rozpis pro jednotlivé pracovní dny stanoví administrátor na konci týdne v pátek na následující týden.
 • V případě neodkladných záležitostí nebo souběžných agend, se pracovník, kterého se daná záležitost týká, dostaví neprodleně do administrace (i když jeho přítomnost na pracovišti není ten den stanovena). Doba jeho setrvání na pracovišti bude omezena jen na pracovní dobu nezbytně nutnou pro vyřízení těchto záležitostí.
 • Pravidelně bude probíhat desinfekce ve veřejných prostorách nadačních domů. Jednou týdně bude proveden desinfekční postřik celého dvora, každý den kompletní desinfekce všech 8 schodišť, včetně pěti výtahových kabin (zajistí Správa budov). Nadále budou desinfekční prostředky a roušky instalovány u vstupních dveří do administrace a do Správy budov.
 • Dvůr mezi ulicí Vodičkovou 17 a Jungmannovou 14 bude v noci z bezpečnostních a hygienických důvodů uzavírán stávajícími vraty od 22:.00 hod do 6:00 hod. V době této uzávěry bude k dispozici pracovník, který na zazvonění nájemníkům bytů a nájemcům nebytových prostor vrata otevře (zajistí Správa budov).
 • Prohlídky zámku Josefa Hlávky v Lužanech se ruší.
 • Ruší se též svatby a další případné společenské a kulturní akce v areálu lužanského zámku.
 • Všichni pracovníci Nadace jsou povinni řídit se rozhodnutím vlády ve věci mimořádných opatření v souvislosti s Covidem - 19, a pokyny předsedy správní rady a administrátora Nadace.
 • Za dodržování epidemiologických a hygienických opatření v lužanském zámku odpovídá správcová zámku H. Kaufnerová.
 • Vyhlášení, ukončení, případně prodloužení pracovního režimu home office je výhradně v kompetenci předsedy správní rady.

 

V Praze dne 26.2.2021   prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
předseda správní rady a prezidia

Za správnost vyhotovení: PhDr. Rýdlová