Klikněte pro více informací

Dne 9. 12. 2016 se v historických prostorách Senátu Parlamentu České republiky uskutečnilo předání Pamětní medaile Josefa Hlávky prezidentovi Rakousko-české společnosti, starostovi a hejtmanu města Vídně Dr. Michaelu Häuplovi. Medaile byla panu starostovi udělena jako uznání jeho zásluh o dobré česko-rakouské vztahy a jako poděkování za účinnou podporu snahy Nadání Hlávkových o umístění pamětní desky Josefa Hlávky ve Vídni. Odhalení pamětní desky, kde také promluvil, se uskutečnilo 6. června 2016.

Současně byla dne 9. prosince 2016 v Rytířské síni Valdštejnského paláce podepsána Dohoda o spolupráci a podpoře mezi Nadáním Hlávkových a Školským spolkem Komenský ve Vídni, který v minulosti i v době současné zabezpečuje působení českých menšinových škol ve Vídni.Projev prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. v prostorách Senátu Parlamentu České republiky, který se konal dne 9. prosince 2016


Vážený pane zemský hejtmane a starosto Vídně, doktore Michaeli Häuple, vážený pane místopředsedo Senátu Ing. Ivo Bárku, vážení přítomní

Je mi ctí a potěšením, že mohu v tomto historickém objektu sídla Senátu předat Pamětní medaili Josefa Hlávky starostovi Vídně a zemskému hejtmanu panu Dr. Michaelu Häuplovi. Děkuji předsedovi Senátu panu Milanu Štěchovi a místopředsedovi panu Ing. Ivu Bárkovi a vedení Senátu, že umožnili tento slavnostní akt v těchto prostorách uskutečnit. Je to výraz dlouhodobých dobrých vztahů mezi Nadáním a Senátem ČR a jeden z projevů důvěry v český sněm, na který Josef Hlávka ve své poslední vůli spoléhal.

Pamětní medaile Josefa Hlávky byla založena rozhodnutím správní rady Nadání v roce 2008 při příležitosti 100letého výročí od úmrtí nejvýznamnějšího českého mecenáše, zakladatele české Akademie pro vědu, slovesnost a umění a zakladatele Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které má odkaz svého zakladatele udržovat a rozvíjet. Josef Hlávka byl velmi nadaný a významný architekt své doby, dobře obeznámený díky svým studijním cestám po Evropě, s architektonickým dědictvím značné části Evropy, s evropskými hodnotami a uměleckými směry. Své bohaté znalosti a umění prakticky využil jako stavitel i architekt nejdříve ve Vídni, kde po absolvování studia architektury žil a pracoval. Později své schopnosti využil v jiných částech monarchie, především v Praze a v Černovcích na tehdejší Bukovině.

Za své zásluhy o Vídeň, její architekturu a stavitelství byl několikrát vyznamenán státními vyznamenáními a cenami. V roce 1865 se stal měšťanem Vídně a v roce 1866 řádným členem tamní Akademie výtvarných umění. Ocenění získával i v zahraničí.

Vzpomínkové oslavy v roce 2008 se uskutečnily pod záštitou prezidenta republiky a podílely se na nich významné vědecké a kulturní instituce. Vedle Akademie věd České republiky, která byla jejich spolupořadatelem, se jich velmi aktivně účastnily nejvýznamnější vysoké školy v Praze, dále Národní muzeum,. Národní galerie, Česká filharmonie, Česká národní banka, Český rozhlas, jakož i Plzeňské biskupství katolické církve. Ze zahraničních institucí to byla Černovická národní univerzita. Světová organizace pro vzdělání a kulturu UNESCO rozhodla toto výročí zařadit mezi světová kulturní výročí. Ukázalo se, že odkaz osobnosti a díla Josefa Hlávky je stále živý a aktuální. Později UNESCO rozhodlo, aby bývalý biskupský areál v Černovcích, Hlávkou projektovaný a postavený, byl zařazen do seznamu děl světového kulturního dědictví.

Velký ohlas vzpomínkových oslav Josefa Hlávky a obětavá práce institucí a jednotlivců vedla k rozhodnutí o zřízení této Pamětní medaile, která byla nejprve udělena těm, kteří se nejvíce o propagaci Josefa Hlávky a jeho díla při těchto oslavách zasloužily.

Význam, který mělo dílo Josefa Hlávky vedle českého prostředí také ve Vídni vedlo Nadání ke snaze již brzo po převratných dnech v listopadu 1989 ke snaze vzpomenout jeho díla a osobnosti i v tomto prostředí na místě veřejně přístupném spojeném s činností J. Hlávky. Někteří rakouští odborníci význam jeho díla připomínali také na konferencích, které vědecké instituce v Praze pořádali již od 80. let. Výstava o Josefu Hlávkovi jako staviteli Vídeňské opery se tam uskutečnila na základě spolupráce Nadání a Národního muzea při výročí jejího otevření v roce 2009. Pomoc při zajištění výstavy účinně poskytl tehdejší velvyslanec ČR RNDr. Jan Koukal.

Novým impulsem ke snaze odhalit ve Vídni pamětní desku Josefa Hlávky se stalo setkání při odhalení pamětní desky významnému rakouskému ústavnímu právníkovi a spolutvůrci rakouské ústavy prof. Hansi Kelsenovi, symbolu společných demokratických a republikánských hodnot meziválečného období, na místě, kde v Praze stával jeho rodný dům. Tehdejší velvyslanec Rakouské republiky v České republice Dr. Ferdinand Trauttmansdorff přislíbil Nadání pomoc a poskytl ji potřebné informace ohledně právních předpisů a dalších náležitostí. Po nástupu nového českého velvyslance v Rakousku Ing. Jana Sechtra se podařilo předchozí dlouholeté aktivity uvést znovu do pohybu a dovést k úspěšnému zakončení instalací pamětní desky nedaleko budovy Opery, kterou podle projektu svých učitelů postavil, a to na domě, který projektoval i realizoval. Toto úsilí bylo úspěšné díky účinné pomoci vídeňského starosty a zemského hejtmana Dr. Michaela Häupla, předsedy Rakousko-české společnosti a dalších vídeňských institucí. Vídeňský starosta ve svém projevu při odhalení pamětní desky ocenil velký význam Josefa Hlávky při přestavbě vídeňského centra. Vídeň také převzala péči o tuto desku a tím i o hmotnou připomínku jeho významu v historické paměti České republiky a Rakouské republiky.

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových je přesvědčeno, že dobré skutky, které v daném případě vedou k udržování a zlepšování vzájemných česko-rakouských vztahů by neměly být zapomenuty a mají být oceňovány. Pamětní medaile, kterou Nadání uděluje, je tedy výrazem také vděku panu Dr. Häuplovi za veškerou pomoc a aktivitu, kterou v tomto směru vykonal. Snad mohu říci, že dnešní setkání pana starosty s ústavními činiteli a toto shromáždění s některými představiteli české inteligence na půdě Senátu prokazuje, že takové dobré vztahy mezi oběma našimi národy a státy mají podporu politiků i české veřejnosti. Symboly ve vzájemných vztazích národů mají vždy velký význam, pokud prokazují jejich společné hodnoty. Činnost a význam Josefa Hlávky jsou nepochybně takovými symboly, které oba naše národy spojují.

Fotografie z této akce